ભારતમાં કોવિડ-19ની ત્રીજી લહેર ક્યારે આવશે? શું એ ભયાનક હશે? જાણો આ 4 સ્ટડીઝમાં શું કહી રહ્યા છે એક્સપર્ટ્સ

Corona Update Today we will talk about Corona’s third wave. Friends, for the last two years now, Corona has been making a huge fuss all over the world.  Has also made a big claim that data plus is more likely to come in the whole city is the first data man and now the big message that data will fall is telling you friends and we will discuss in detail about the third wave.

It will be revealed at a time when new gas emissions from Corona and isolation in all states are slowly diminishing. When will this third stay and how will it be? How much will it be?  .  Vaccines have also been given to many people in this country. Vaccinations have been given to more than 33 million people in this country.To avoid corona you need to keep doing whatever you need to do in whatever you need to keep in the social list because of this part of the day.  Whoever you take will also survive

● The Wave-Reuters survey will come in October
● In the third wave, the risk is less for children and more for adults
● The third most feared in Maharashtra will be the Covid Task Force
● If all the bans are lifted by July, the wave of Corona will come soon – IIT Kanpur

ગુજરાતી માં વાંચવા માટે અહીં ક્લીક કરો

When will the third wave of Corona come?  So friends, if we talk about the corner, the second wave will be able to do it in 3 4 5 ways.  Corona’s website has already been expanded to many places in the country

Leave a Comment