વ્હોટ્સએપથી નવું જોખમ: તમારા ફોનમાં FMWhatsApp વર્ઝન તો નથી ને? નહીંતર ફોન કંટ્રોલ થશે અને બેંક અકાઉન્ટ સફાચટ થઈ જશે

If you are using different WhatsApp in one phone, beware, friends, because when you have different whatsapp in one phone, you are tempted by such a good feature that if you install whatsapp without informing you or Google Play Store without verification, you should  There will often be a problem that you have never thought of. What kind of problem will you have? Let us discuss this further.

● whatsapp users often download whatsapp modified with more trojans in the lure of more features
● The user is not aware that other sources are being downloaded but not from this whatsapp play store

Friends let me tell you that whatsapp is something that can be downloaded from play store, apple store and company official site but when you don’t have it from me, it is often downloaded from other source and whatsapp downloaded from that source often puts you in trouble.  Trouble can arise when whatsapp downloaded from another source can often hack your phone’s data and take control of your phone’s movements.
According to Cyber Security Modified version FMWhatsApp 16.80.0 ‘is back on the web The app is back which has an audition feature which is not in the original WhatsApp so the user is attracted and gets the access of his phone when it is downloaded and gets all the details of the data access.

ડેન્ગ્યુ, ચીકનગુનીયા અને વાયરલની ઋતુમાં આટલું કરીને તમારા બાળકો અને પરિવારોનું સ્વસ્થ્ય જાળવો

Download payload to phone

Researchers say that this FM whatsapp app is the first to download which allows you to do full display or add to videos on the display inside whatsapp.  Honor information without a device involves activating a paid subscription etc.

Leave a Comment