સુરતમાં પોલીસ ને કાયદા નું ભાન કરાવતો યુવા વકીલ કાળા કાચ વાળી રોંગ સાઇડ માં પડેલી psi ની ગાડી ને ટોઇંગ કરાવી. Mehul boghra

We know that people are fined if they break the rules and some police and leaders do not follow the rules and regulations, says Mehul Boghra, a lawyer in Surat. They make a video about the car and live on Facebook when it appears to be lying on the glass. He says that when the public breaks a rule, they have to pay a fine, if the police vehicle has black glass and is lying on the wrong side, why shouldn’t it be fined.

They called the traffic police and informed about the vehicle and immediately called the crane and detained the vehicle. Mehul Boghra, a young lawyer from Surat, who a few days back called the towing vehicle by going viral on social media with all the details and videos of PSI’s black glass Scorpio vehicle parked on the wrong side near the police station in Sarthana area. He later informed his superiors and imposed a fine of Rs 1,500 on a vehicle parked on the wrong side and black glass.

વિડિયો જોવા માટે અહી ક્લિક કરો

Lawyer Mehul Bhai Boghra, a native of Pipli village in Jafrabad taluka of Amreli district of Saurashtra and a resident of Yogi Chowk in Surat, has done LLB from Vadodara and done criminal practice in Surat after completing his B.Com. Employees have begun to expose violations of the law on social media.

Highlighting the weaknesses of the police, Mehul said, “If the police assume that the law can improve all the systems and corruption, corruption can be reduced. But I am working against what some officers and employees consider themselves to be.” I do my job well which I salute but I am campaigning and trying to make people aware because the rules should apply to all as they apply to the people.

Mehul Bhai Vakil is doing a great job and is awakening the people through social media. We know that a lot of people don’t know enough about the law and the rule and they can’t say anything.

Leave a Comment