ઘરમાં કબૂતર આવતું હોય તો જાણી લો આ સંકેત. જાણીલો નહીતો પસ્તાશો.

આપણા શાસ્ત્રોમાં અનેક વસ્તુઓ નાં લાભ અને ગેરલાભ વિશે વાત કરેલી છે. સામાન્ય રીતે સાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો તમારા ઘરમાં કેટલીક વસ્તુઓ રાખવામાં આવે છે તો તે પૈસા માં આવકમાં અવરોધ કરે છે અને તમારા ખર્ચમાં વધારો કરે છે. આ ઉપરાંત ઘણી વખત તમારા ઘરમાં કબૂતર ને તમારા ઘરમાં આવતું જોયુ હશે તો … Read more