ખેડુત સાધન સહાય યોજના 2023. આઈ ખેડુત પોર્ટલ યોજના 2023. I khedut yojana 2023.

સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવતી હોય છે ત્યારે ફરી વખતે સરકારે ખેડૂતો માટે ખેતીવાડી માટે ઉપયોગી અનેક સાધનો માટેના ફોર્મ ભરવાનાં શરૂ કરી દિધા છે. ખેડૂતોને ખેતીમાં સાધનો ખુબજ ઉપયોગી હોય છે. આધુનિક સાધનો ખરીદવા માટે સરકાર સબસીડી આપતી હોય છે. ખેડૂત આવા અદ્યતન અને ટેકનોલોજી વાળા સાધનો ખરીદી શકે તે માટે સરકાર … Read more