18 વર્ષ નો છોકરો 71 વર્ષ ની મહિલા ના પ્રેમ માં પડ્યો, અને 3 સપ્તાહ માં લગ્ન પણ કરી લીધાં

કહેવત છે ને કે પ્રેમ ની કોઈ ઉંમર નથી હોતી પ્રેમ ઉંમર જોઈને થતો નથી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પાસળ આકર્ષણ

Continue reading