ભેંસો ચરાવવા ગયા હતા બાળકો, પ્લાસ્ટિક ની થેલી માંથી નીકળ્યા 13 ડબ્બાઓ અંદર જોયું તો હોશ ઉડી ગયા.

પાટણ : જીલ્લાના સિદ્ધપુર તાલુકાના તાવડિયા ગામે પાણી નાં વ્હોળા માં અવાવાર જગ્યા પર 13 જેટલા પ્લાસ્ટિક નાં ડબ્બામાં માનવ

Continue reading