ચંદ્ર પર સૌ પ્રથમ પગ મૂકનાર કોણ. વિદ્યાર્થીએ એવો જવાબ આપ્યો કે 5 માર્કસ એક્સ્ટ્રા આપવા મૂકવા પડ્યા.

આજ કાલ સોશિયલ મીડિયા નો જમાનો છે અને જ્યારથી સોશિયલ મીડિયા નો જમાનો આવ્યો છે ત્યારથી અમુક પ્રશ્નો આપણ ને

Continue reading