ભારત સરકાર દ્વારા પતી પત્ની ને મળી રહ્યા છે દર મહિને 10,000 રૂપિયા આ યોજના નો લાભ લેવાનું ચૂકતા નહીં. Government scheme

Hello friends, there are many schemes being implemented by the Government of India. We know that our country is lagging behind economically. Considering the economic situation, the poor and economically backward people are often given the benefit of the scheme by the Government of India.

The Atal Pension Scheme is being run by the Government of India and the government pays a pension of Rs. 10,000 per month for those who have to pay Rs.

Both husband and wife can avail benefits under this scheme of the government. If both of them invest separately in this scheme, they can get 10 thousand rupees per month. At present this government guarantees a pension of Rs.1000 to Rs.5000 per month after 60 years under the Atal Pension Scheme. Anyone up to 40 years of age can apply for this government scheme.

ગુજરાતી માં વાંચવા માટે અહી ક્લિક કરો

Benefit of this scheme You can get this benefit by investing Rs. 240 per month and you can avail a lot of benefits in this scheme.

Leave a Comment