અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ નાં આજના ભાવ, અમરેલી ગંજ બજાર ભાવ, Amreli market yard today bhav

Amreli Market Yard is one of the largest market yards in Gujarat. The Amreli Market Yard receives large quantities of grains and pulses. In Amreli market yard, besides wheat, millet, sorghum, groundnut is produced in large quantities. And farmers’ crops are valued enough.

Amreli city and municipality is located in Amreli district in the Saurashtra part of Gujarat state. The city is the headquarters of Amreli district as well as the headquarters of Amreli taluka.

Amreli market yard, amreli Market yard bhav, Amreli ganj bajar bhav, Amreli market yard today bhav, અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ, અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ, અમરેલી આજના ભાવ

20Kg Weight Rate:

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ

It is believed that this place was known as Anumanji in the year 6 AD. The names Amalik and later Amravati were also used for this place. The mythical Sanskrit name of Amreli was Amravali. Later, during Gaikwadi rule, when Gaikwadi suba Vitthalrao handed over the population of this village to Ramji Virdia, it is noticed that he built a pylon of this village and established the village. As part of the Gaikwad principality of Vadodara, a policy of compulsory free education was implemented in Amreli in the year 19.

Some of the history of Amreli city is preserved in the Girdharbhai Museum.

Leave a Comment