કપાસની ખેતીમાં શું ધ્યાન આપવું દરેક ખેડૂતમિત્રો ને આ માહિતી વાંચવા માટે નીચે ક્લિક કરો

ભાદરવા મહિનામાં તાપમાનમાં વધારો થયા પછી થ્રીપ્સનો ઉપદ્રવ વધતો હોય છે. કપાસના છેલ્લા સ્ટેઇજમાં મોલોમશી (ગળો)નો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે.

Continue reading