અરે વાહ! શું તમે ક્યારેય ઉંદરને ભગવાન ની ભક્તિ કરતા જોયો છે! આરતી સમયે ઉંદર વગાડે છે તાળી

કહેવત છે ને કે જ્યાં શ્રદ્ધા હોય ત્યાં પૂરાવા ની જરૂર ના પડે. આપણે પૃથ્વી પર અલગ અલગ ધર્મ ને માનતા હોઈએ છીએ પરંતુ દરેક ધર્મમાં શ્રદ્ધા હોય છે. ભારતમાં બહુ ઓછા લોકો હસે કે જે ભગવાન ને નાં માનતા હોય. આખો દેશ ઈશ્વરના ભાવી ભક્તો થી ભરેલો છે. જેઓ પોતના કરતા પણ વધુ ભગવાન … Read more

Awesome Video Of INS Vikramaditya

Awesome Video Of INS Vikramaditya

Protector of the Indian Ocean:- Friends, Indian Armed Forces have many very strong and modern technology equipped weapons. Out of which the Air Force has better aircraft like Rafale and Miraj and the Army has tanks equipped with dangerous and modern technology like Bhima. Similarly, the Indian Navy has also been given a very necessary … Read more

Panipuri lovers must watch this video.

We see many crunchy snacks in the market and we also eat such things. Such things are harmful to our digestion but we eat and we do not know where these things are made. We don’t know if the place where these things are made is clean or not. Currently the most popular breakfast item … Read more