તમારું પાન કાર્ડ સક્રિય છે કે નહિ!, આ રીતે ચેક કરો બે મિનિટમાં.

આપણે જાણીએ છીએ છે કે હાલમાં બધું કામ ઓનલાઇન થઈ ગયું છે આપણે કોઈપણ કામ હોય તો આપણે ઓનલાઇન કરી શકીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ છે કે પાનકાર્ડ ને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરાવવાની છેલ્લી તારીખ 30 જૂન હતી. જો 30 જૂન સુધી પાન કાર્ડ ને આધાર સાથે લિંક કરાવ્યું નહિ હોય તો તમારું પાનકાર્ડ … Read more

Pan card link to adhar card at home simple stap.

We know that it is mandatory to link Pan card with Aadhar card. The central government has announced that without Aadhar card you will not be able to do any work It is mandatory that the Income Tax Department has announced that if your PAN card is not linked to Aadhar card, if you do … Read more

PAN card is linked to the Aadhaar card. Link immediately from here.

The new financial year has started from today. And in the new financial year, it has been ordered to link pan card with Aadhaar card from Intex. If your pan card is not linked to Aadhar card, you may get a penalty of ten thousand rupees from Income Tax. If your pan card is not … Read more