આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો રજીસ્ટર મોબાઈલ નંબર વગર સરળ રીતે. Adhar card download without registerd Mobile number.

Friends, we know that Adhar card has become a mandatory identity card for people in our country. If we go to any government office or any other work, first of all we have to have Aadhar card. Our government has recognized Aadhar card as a basic document. Aadhar card is very important as the first … Read more

આધાર કાર્ડ માં નામ,જન્મતારીખ,એડ્રેસ, પતિ નું નામ સુધારો ઓનલાઇન ઘરે બેઠા.

આધાર કાર્ડ માં નામ,એડ્રેસ,જન્મતારીખ સુધારો 2021. નમસ્કાર મિત્રો, આજના ડિજિટલ જમાનામાં અનેક કામ આપણે ઘરે બેઠા કરી શકીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે આધાર કાર્ડ એક આપણું જીવન જરૂરી પહેલું ડોક્યુમેન્ટ બની ગયું છે.જ્યારથી મોબાઈલ આવ્યા છે ત્યારથી આપણા દરેક કામ સરળ બની ગયા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે કોઈ પણ કામ હોય તો … Read more

Update addresh in Adhar Card આધાર કાર્ડમાં નામ અને સરનામું અપડેટ કરો

વિશ્વમાં આધારકાર્ડ એ બાયોમેટ્રિક ઓળખ સિસ્ટમ બની છે અત્યાર ના જમાના માં આધારકાર્ડ થી માણસ ની ઓળખ થાય છે UIDAI (યુઆઈડીએઆઈ) એ દરેક ભારતીય નાગરિક ને 12  અંક નો નમ્બર આપ્યો છે જે બાયોમેટ્રિક સાથે જોડાયેલ છે જેના દ્વારા સામન્ય નાગરિક ની ઓળખ થાય છે આ અધારકાર્ડ દ્વારા સામાન્ય નાગરિક ને ઘણી યોજનાઓ અને યોજનાઓ … Read more